Privatlivspolitik

PSYKIATRIKLINIKKENS PRIVATLIVSPOLITIK
Klinikken er forpligtet til at overholde gældende love og regler, og her
Autorisationslovens kap. 6 samt journalføringsbekendtgørelsen.

Som speciallægeklinik indsamler vi følgende oplysninger om dig:
1.   Almindelige personoplysninger, dvs. navn, personnummer, adresse, telefonnummer, mailadresse, familiære, arbejdsrelaterede, uddannelsesrelaterede og sociale relationer, samt evt. oplysninger vedr. fritidsinteresser.
2.   Specielle (følsomme) personoplysninger relateret til den psykiske tilstand, dvs. personens tilstand både fysisk og psykisk beskrevet, såvel fra journaloplysninger som parakliniske oplysninger såsom blodprøvesvar, røntgenbilleder, scanningssvar mm. Hertil kommer familiære dispositioner, race/etnisk oprindelse, religiøse forhold, seksuelle forhold, traumer nu eller tidligere, misbrug nu eller tidligere, straffeattest.

Vor begrundelse for ovennævnte persondataindsamling:
1.   De er nødvendige for grundig og relevant udredning med henblik på at kunne stille den rette diagnose samt etablere evt. behandling.
2.   De er nødvendige for at kunne udfærdige speciallægeerklæring/attester samt foretage speciallægefaglig vurdering.
3.   Kommunikation/henvisning til relevante personer indenfor sundhedsvæsnet, dvs. sundhedspersoner, læger, sygehuse eller hjælpeinstanser som laboratorier, undersøgelsescentre mm.
4.   Indberetning af kliniske fund efter gældende regler.
5.   Udarbejder medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter.
6.   Kvalitetssikring, evt. akkreditering og øvrige tilsyn ved myndigheder.
7.   Begrunde afregning.
8.   Overholde gældende love, herunder databeskyttelsesloven, EU’s databeskyttelsesforordning samt relevant sundhedsretslig lovgivning. Dette indebærer:

A.    Basale principper for behandling af personoplysninger overholdes efter gældende love som ovenfor beskrevet.
B.    Overholdelse af pligten vedrørende dokumentation.
C.     Etablere og vedligeholde tekniske/organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
D.    Undersøge både viden om og mistanke om sikkerhedsbrud samt rapportere til både ramte individer samt myndigheder herom.
E.     Ivaretage håndteringen af forespørgsler og klager
F.     Ivaretage håndteringen af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
G.    Ivaretage håndteringen af tvister med registrerede og tredjeparter
H.    Statistiske undersøgelser og videnskabelige forskning.

Frivillighed
Persondataindsamling bygger på frivillighed, direkte givet til vor klinik. Man er ikke forpligtet til at afgive personoplysninger. Men, om relevante personoplysninger ikke gives til vor klinik, da kan vi ikke sikre /ivaretage ovenstående forpligtelser, og udredningen/behandlingen kan ikke ivaretages på forsvarlig/betryggende vis.

Udefrakommende oplysninger
Alle oplysninger, som tildeles klinikken, behandles i overensstemmelse med ovenstående privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Om nødvendigt videregiver klinikken dine personoplysninger til følgende modtagere:
A.    Til andre sundhedspersoner, såfremt det er nødvendigt i forhold til det aktuelle behandlingsforløb.
B.    Der kan videregives oplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed, kliniske kvalitetsbaser, Sundhedsdatabasestyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi/domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring i det omfang, at der ligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
C.     Du har som patient adgang til din egne oplysninger (egen-acces)
D.    Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
E.     Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientudredning videregives oplysninger til offentlig eller privat afregningskontor.
F.     Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus.
G.    I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende, forsikrings-eller pensionsselskaber (se senere).

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
A.    Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
B.    Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap.6, bekendtgørelse om sundhedspersonens journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§5-10, samt sundhedslovens kap.9
C.     Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
D.    Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens§43.
E.     Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende jf. reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke
Om du ønsker behandling ved os, da skal vi have dit samtykke hertil.
Du har ret til at trække dit samtykke tilbage, men fra da ophører den fremtidige behandling. En evt. tilbagekaldelse af et samtykke påvirker ikke behandlingen for den periode for hvilken samtykket var gældende.

Brug af databehandler
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vor databehandler, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks af os. Vor databehandler pt:
Cliniccare.com, Gothersgade 12.2, 1123 København K.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne love og regler. Vi har i henhold til journalføringsbekendelse § 15 pligt til at opbevare disse i min. 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f. eks. I forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endelig afsluttet.

Dine rettigheder
Du har-med lovens begrænsninger-visse rettigheder, herunder rettigheden til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelser mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte klinikken.

Vibeke Møller Christensen, speciallæge i psykiatri.
Tlf. 30 60 39 32 eller kontakt@psykiatriklinikkeniskovby.dk
Dato: 25.06.2018.